Odměna advokáta


ODMÉNA ZA NAŠE SLUŽBY

Základní princip, kterým se řídíme, je účtovat odměnu rovně a spravedlivě. Neděláme rozdíly, jestli jste novomanželé kupující svůj první byt, nebo významná obchodní společnost. Při stanovení odměny však přihlížíme k předpokládané náročnosti řešených kauz tak, aby odměna pokud možno přiměřeně odpovídala hloubce požadované odbornosti.

Jsme přesvědčeni, že naše znalost práva je výsadou, se kterou je spojena i jistá míra společenské odpovědnosti, tato se odráží i v našem přístupu pro bono v případě, kdy je dle našeho přesvědčení žádoucí podat pomocnou ruku za sníženou odměnu.

Jak účtujeme

Paušální smluvní odměna
Pro naše stálé klienty a rovněž ty, kteří s námi chtějí spolupracovat dlouhodobě, je nejvhodnější volbou paušální měsíční odměna, za kterou advokátní kancelář poskytuje klientovi všeobecné právní služby ve sjednaném rozsahu. Při sjednání paušální odměny Vám budeme k dispozici téměř na zavolání a současně odpadá pokukování po hodinkách jako u hodinové odměny nebo řešení, co si ještě musíte napsat sami, jako v případě odměny úkonové. Paušální odměna se standardně pohybuje od 4.000,- Kč do 20.000,- Kč bez DPH podle rozsahu řešené agendy. Paušálních klientů si ceníme pro stabilní a dlouhodobou spolupráci.

Úkonová smluvní odměna
Druhým nejčastějším způsobem stanovení odměny je odměna úkonová. Tato odměna je vhodná pro klienty, kteří si naše služby objednají jednorázově. Úkony právní služby stanovujeme ve smyslu § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, hodnota jednoho úkonu standardně činí 3.000,- Kč bez DPH, i v tomto případě však může být odměna upravena podle náročnosti řešené problematiky. Individuálně pak kalkulujeme sepsání a revize smluv a další specifickou nebo rozsáhlou agendu.

Mimosmluvní odměna
V případě, kdy nedojde z jakéhokoliv důvodu k dohodě o výši odměny, postupujeme podle ustanovení upravujících mimosmluvní odměnu ve vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátním tarifu.

Informace pro spotřebitele

Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty, v případě spotřebitele je tak nutné navýšit odměnu o zákonnou sazbu daně ve výši 21 %.

Spotřebitel má dále podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování  právních služeb. Subjektem mimosoudního řešení takovýchto spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1; e-mail: epodatelna@cak.cz; internetová adresa: https://www.cak.cz .

Konzultace pro váš případ

Domluvte si s námi konzultaci kliknutím na tlačítko nebo na telefonech uvedených v záložce kontakt.